W praktyce handlu zagranicznego ryzyko walutowe powstaje na wielu etapach działalności, począwszy od momentu złożenia wiążącej oferty handlowej. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla konstruowania strategii zabezpieczania przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym.  Do zdarzeń gospodarczych generujących ryzyko kursu walutowego dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność eksportową zaliczyć można, m.in.: 

 

 • Ofertowanie i negocjacje dot. zamówień wyrażonych w obcej walucie – ryzyko walutowe pojawia się już na etapie złożenia oferty i kalkulowania budżetu dot. realizacji zamówienia, wyrażonego w walucie obcej. Zdarza się, że od daty złożenia wiążącej oferty do jej przyjęcia upływa na tyle dużo czasu, że kurs walutowy może ulec znaczącym wahaniom. Ma to zasadniczy wpływ na rentowność zamówienia;  

 • Przyjęcie zamówienia wyrażonego w obcej walucie – od momentu przyjęcia zamówienia wyrażonego w obcej walucie, przedsiębiorstwo staje się uzależnione od zmian kursu walutowego, aż do chwili faktycznej zapłaty. Jest to najważniejszy etap ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany kursu walutowego. Dalsze planowanie finansowe i konstruowanie budżetu realizacji kontraktu bazuje bowiem na bieżącym i prognozowanym kursie walutowym; 

 • Realizacja kontraktu (etapy pośrednie) – ryzyko walutowe może powstawać także na etapach pośrednich realizacji kontraktu walutowego. Wieloetapowość dużego kontraktu, w szczególności dokonywanie wielu pośrednich rozliczeń może skutkować powstawaniem różnic kursowych w okresach pomiędzy kolejnymi zdarzeniami;         

 • Fakturowanie i termin płatności (różnice kursowe) – ryzyko walutowe pojawia się także w efekcie różnic kursowych powstałych w okresie pomiędzy datą sprzedaży (kupna) a terminem faktycznej zapłaty; 

 • Przewalutowanie na PLN – jeżeli zapłata od zagranicznego kontrahenta następuje na walutowy rachunek bankowy, wówczas do czasu przewalutowania na PLN przedsiębiorstwo w dalszym ciągu eksponowane jest na ryzyko wahań kursowych. 

 

W ramach naszych usług, oferujemy zarządzanie pozycją walutową przedsiębiorstwa, mające za zadanie ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka płynnego kursu walutowego, a tym samym zabezpieczenie źródeł przychodów eksportowych, w tym między innymi: 

 

 • skalkulowanie poziomu ekspozycji walutowej przedsiębiorstwa; 

 • oszacowanie luki walutowej; 

 • opracowanie strategii zarządzania ryzykiem walutowym (hedging); 

 • dobór optymalnych instrumentów zabezpieczających; 

 • analizę ryzyka i wrażliwości na zmiany określonych parametrów; 

 • wycenę instrumentów pochodnych.