Audyt wewnętrzny jest niezależną i obiektywną działalnością, której długoterminowym celem jest wzrost wartości podmiotu oraz poprawa doskonałości operacyjnej organizacji. Pomaga w osiąganiu celów podmiotu przez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz usprawniania procesów ładu korporacyjnego. Wyniki prowadzonego audytu wewnętrznego wspierają podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. 

 

Nasze działania skierowane są na poprawę jakości zarządzania organizacją przez ocenę właściwości procesów zarządzania ryzykiem. W naszym zespole posiadamy doświadczonych doradców posiadających tytuł Certified Internal Auditor wydany przez międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO. 

 

Oferujemy wdrożenie zintegrowanego systemu audytu wewnętrznego oraz przeprowadzenie oceny stosowanych w organizacji rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej. W ramach świadczonych usług przeprowadzamy niezależne oceny efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz jednostki oraz identyfikujemy czynniki utrudniające osiąganie założonych celów biznesowych. Proponujemy wsparcie w zakresie stworzenia zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem.