Zagadnienie związane z wyceną programów opcji menedżerskich ma szczególne znaczenie dla podmiotów stosujących międzynarodowe zasady sprawozdawczości. W myśl MSSF 2, wartość godziwa programów opcji menedżerskich musi być ujmowana w księgach rachunkowych w trakcie okresu nabywania uprawnień.

 

Wyceny programu opcji dokonuje się według daty przyznania ze wskazaniem takich elementów jak:  

  • cena realizacji;  

  • czas trwania; 

  • bieżąca cenę akcji; 

  • zmienność cen akcji; 

  • oczekiwana dywidenda z akcji; 

  • RFR – stopa procentowa wolną od ryzyka.  

 
Podmiot wdrażający program opcji menedżerskich powinien dokonać jego wyceny według wartości godziwej na podstawie cen rynkowych opcji/warrantów, w szczególności biorąc pod uwagę terminy i warunki, na których opcje zostały przyznane. W przypadku braku dostępnych cen rynkowych jednostka powinna wycenić wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych, stosując jedną z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny, np.: modelu Blacka-Scholesa, modelu dwumianowego czy symulacji Monte Carlo, które najlepiej kwantyfikują zmienność parametrów branych pod uwagę w wycenie. 

 

Dysponując zespołem doświadczonych analityków Zarzecki i Wspólnicy oferuje dokonanie wycen instrumentów pochodnych z wykorzystaniem profesjonalnych i powszechnie uznawanych metod wyceny instrumentów pochodnych.