Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu umożliwienie dłużnikowi uniknięcia ogłoszenia upadłości poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań naprawczych w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Niezbędnym, a jednocześnie kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego jest przedłożenie planu restrukturyzacji. Plan restrukturyzacji jest dokumentem, którego zakres reguluje art. 10 Prawa Restrukturyzacyjnego, jednak jego wiarygodność pozostaje w gestii sporządzającego. Przedstawienie rzetelnego i realistycznego planu restrukturyzacji może skutkować zwiększonym prawdopodobieństwem zaakceptowania przez wierzycieli układu.  

Z tego względu sporządzając plany restrukturyzacji kluczowe jest by sporządzający go posiadali odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu prawno-ekonomicznego. W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw, opinii na potrzeby sporów gospodarczych, poparte również bogatym zapleczem teoretycznym.  

W ramach naszych usług oferujemy zarówno opracowanie jak i ocenę planów restrukturyzacji.