Badanie Due Diligence stanowi proces szczegółowego oraz wielopłaszczyznowego badania przedsiębiorstwa. W praktyce podmiotem zlecającym badanie najczęściej jest zewnętrzny inwestor, który zamierza nabyć przedsiębiorstwo poddawane analizie. Tym samym Due Dilligence jest jednym z kluczowych etapów w procesach M&A, stanowiących nierzadko milowy krok w rozwoju przedsiębiorstw i determinujących ich sytuację finansową w kolejnych latach. 

Kluczowym celem Due Diligence jest zweryfikowanie poszczególnych obszarów funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i przedstawienie rzetelnego i obiektywnego obrazu inwestorowi. W zależności od rodzaju badania może ono dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania podmiotu np. Due Diligence finansowe, Due Diligence podatkowe, Due Diligence działalności operacyjnej i tym podobne). 

 

Zakres finansowego Due Diligence obejmuje w szczególności analizę sytuacji finansowej i majątkowej badanego podmiotu w oparciu o przedstawioną dokumentację, którą poddajemy dogłębnej analizie. Efektem finansowego Due Dilligence jest kompleksowe przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

W ramach finansowego komercyjnego Due Diligence dostarczamy szczegółowych informacji o działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespół ekspercki jest w stanie zdekomponować każdy biznes na części pierwsze, wskazując przy tym ich mocne i słabe strony, a także potencjalne szanse rozwoju i zagrożenia, które mogą ten rozwój hamować. Wynikiem takiego badania jest szczegółowa charakterystyka działalności operacyjnej przedsiębiorstwa pozwalająca potencjalnemu inwestorowi na zrozumienie jej specyfiki wraz z wyodrębnieniem potencjalnych korzyści i zagrożeń, które mogą nastąpić w sytuacji nabycia takiego przedsiębiorstwa.