Planowanie finansowe polega na analizie wpływu potencjalnych decyzji na przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ograniczając ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. 

Celem planowania finansowego jest: 

  • określenie zapotrzebowania na kapitał, wynikającego z planowanych działań, 

  • określenie luki finansowej w postaci różnicy między planowanymi aktywami a pasywami, 

  • uzgodnienie rodzaju, wysokości i terminowości kapitałów własnych lub obcych, służących pokryciu luki finansowej, 

  • analiza płynności w ramach poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 

 

Pomagamy wybrać możliwie najlepsze warianty planowanych działań. Wspieramy kontrolę przebiegu procesów gospodarczych oraz analizujemy stopień realizacji zakładanych efektów. Przy prognozowaniu wykorzystujemy różne metody statystyczne oraz ekonometryczne, starając się jak najlepiej dopasować je do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Przeprowadzamy analizę ryzyka utworzonego planu finansowego, w tym poddajemy ocenie jej wiarygodność oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia.