Oferujemy profesjonalne wsparcie doradcze w sporach gospodarczych, dotyczące wszelkich aspektów ekonomiczno-finansowych, istotnych z punktu widzenia skutecznej ochrony interesów uczestnika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny i finansów korporacyjnych.  

Pośród naszych specjalistów są biegli sądowi z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw oraz obrotu papierami wartościowymi. Świadczyliśmy usługi jako niezależni eksperci na zlecenie sądów i prokuratorii a także sporządzaliśmy ekspertyzy prywatne dla polskich i zagranicznych klientów prywatnych, zapewniając wsparcie ekonomiczne w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. 

 

Na etapie wstępnej analizy przedmiotu sporu, przygotowania ekspertyzy uzasadniającej stanowisko klienta oraz na dalszych etapach sporu, np. w trakcie negocjacji, mediacji czy występując jako świadek – biegły.  

 

Zakres prac może obejmować: 

 • sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i opinii ekonomicznych, zgodnych z nowoczesną metodologią i aktualną literaturą przedmiotu;  

 • opracowywanie profesjonalnych recenzji dotyczących analiz użytych w postępowaniu, weryfikujących adekwatność zastosowanej metodologii wyceny oraz poprawność dokonanych założeń i przeprowadzonych kalkulacji;  

 • konsultacje przy opracowaniu strategii postępowania;  

 • konsultacje dotyczące wszelkich aspektów ekonomiczno-finansowych, istotnych z punktu widzenia skutecznej ochrony interesów uczestnika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny i finansów przedsiębiorstw.  

 

Pośród naszych specjalistów są biegli sądowi z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw oraz obrotu papierami wartościowymi. Świadczyliśmy usługi jako niezależni eksperci na zlecenie sądów i prokuratorii a także sporządzaliśmy ekspertyzy prywatne dla polskich jak również zagranicznych klientów prywatnych, zapewniając wsparcie ekonomiczne w sporach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi.  

 

Nasi konsultanci doradzali w kilkudziesięciu postępowaniach, zarówno w charakterze biegłych sądowych, mediatorów jak i doradców stron postępowania, zapewniając uczestnikom sporu ekspercką wiedzę z określonej dziedziny, w szczególności z zakresu:  

 • ekonomicznej analizy przyczynowej (causality analysis);  

 • wyceny utraconych korzyści i szkód ekonomicznych (damages and lost profits valuation);  

 • wyceny udziałów kapitałowych (mniejszościowych oraz większościowych) w spółkach prawa handlowego (publicznych i niepublicznych);  

 • wyceny udziałów kapitałowych ze względu na rodzaj uprzywilejowania (preference shares valuation);  

 • wyceny udziałów kapitałowych ze względu na stopień sprawowania kontroli (control premium valuation);  

 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki i znaku towarowego (intellectual property valuation disputes);  

 • wyceny udziałów na potrzeby transakcji przymusowego odkupu i wykupu (squeeze-out & buy-out transactions);  

 • wyceny udziałów na potrzeby transakcji przejęć i łączenia się spółek (M&A transactions).