Niezależny przegląd biznesowy (ang. IBR – Independent Business Review) jest narzędziem umożliwiającym zabezpieczenie się przed ryzykiem związanym z wypłacalnością kontrahenta. 

 

Analiza ta pozwala na wykrycie manipulacji danymi finansowymi, mających na celu polepszenie wizerunku kondycji przedsiębiorstwa. 

 

Przegląd ten często jest jednym z wymogów stawianych przez podmioty finansujące (banki, pożyczkodawców, ale też kontrahentów) przed podjęciem kluczowych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Może być także przeprowadzony na zlecenie zarządu lub właścicieli podmiotu w formie niezależnego doradztwa przed podjęciem kluczowych decyzji biznesowych. Zazwyczaj dotyczy podmiotów w trudnej sytuacji finansowej, która powoduje wzrost zagrożenia w postaci braku spłaty zobowiązań. 

 

Proponujemy przeprowadzenie niezależnego przeglądu, którego wynikiem będzie obiektywna i wiarygodna ocena kondycji finansowej badanego podmiotu oraz jego perspektyw na przyszłość, w tym przez identyfikację obecnych i potencjalnych ryzyk. Analizie podlegać może także ocena zdolności realizacji planu naprawczego lub restrukturyzacji oraz zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłości. W ramach przeglądu dokonujemy także analizy strategicznej badanego podmiotu, w tym analizy rynku, ustalenia pozycji konkurencyjną podmiotu, identyfikacji silnych i słabych stron podmiotu oraz szans i zagrożeń wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia.