Ustalenie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga analizy kondycji finansowej podmiotu gospodarczego pod kątem spełnienia zapisów ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (od 01.01.2016 r. – Ustawy Prawo Upadłościowe). Zgodnie z art. 10 tej Ustawy „Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”. Termin ten został uściślony w art. 11 przez wskazanie dwóch głównych czynników – utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań oraz przekroczenie wartości aktywów przez zobowiązania. 

 

Wypłacalność jest często mylona z płynnością finansową. Podmiot gospodarczy posiada płynność finansową, jeżeli jest w stanie wypełnić powstałe zobowiązania, wypłacalność związana jest z wypełnianiem przypadających do zapłaty zobowiązań. Oznacza to, że mimo niskiej płynności wynikającej z wysokiego zadłużenia przedsiębiorstwo może być wypłacalne, jeśli terminowo reguluje swoje zobowiązania.  

 

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W praktyce pojawiają się trudności z ustaleniem momentu wystąpienia przesłanek upadłości i określenia dnia, od którego należy liczyć ten termin.  

 

W ramach naszych usług oferujemy przeprowadzenie oceny faktycznej zdolności płatniczej, w tym kompleksowej analizy płynności krótkoterminowej. Badaniu podlega także proces zarządzania kapitałem pracującym, w tym obrotowość należności i zobowiązań. Oferujemy także wsparcie w zakresie wyceny aktywów na poziomie ich rynkowej rzeczywistej wartości, w celu jej porównania z wielkością posiadanych zobowiązań.