Studium wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, w celu wsparcia procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń z nim związanych. Ocena obejmuje także zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu, a także ocenę szans jego powodzenia.

 

W ramach tej grupy usług oferujemy wstępne studia wykonalności oraz kompleksowe studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych dotyczących zarówno inwestycji komercyjnych jak i niekomercyjnych. Bogate doświadczenie zgromadzone przy tworzeniu licznych studiów wykonalności sporządzonych zarówno dla inwestycji dla przedsiębiorstw jak i dla podmiotów z sektora finansów publicznych (m.in. na potrzeby pozyskania dotacji dla projektów infrastrukturalnych) pozwala nam na profesjonalne wspieranie klienta.