Zarządzanie kapitałem obrotowym polega na zachowaniu płynności finansowej przy zapewnieniu rentowności prowadzonej działalności. Pomagamy w tworzeniu strategii zarządzania kapitałem obrotowym, stanowiących kombinację strategii zarządzania aktywami obrotowymi oraz pasywami krótkoterminowymi, przy uwzględnieniu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu. Celem naszego wsparcia operacyjnego zarządzania finansami jest poprawa efektywności prowadzonej działalności, w tym zmniejszenie ryzyka oraz wzrost zysku.