Tomasz Gabryel

Partner

Specjalizacja

Specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, bankowości inwestycyjnej oraz funkcjonowaniu rynku finansowego. Autor i współautor artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu transakcji kapitałowych, dopuszczania instrumentów finansowych do publicznego obrotu, wyceny przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej, jak również wdrażania corporate governance. Jako pełnomocnik Zarządcy Komisarycznego uczestniczył w postępowaniu naprawczym drugiej największej w Polsce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej SKOK Wołomin. Członek zespołów badawczych w projektach realizowanych przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Doświadczenie

Wiceprezes Zarządu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Licencja Nr 2195 wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego). Posiada uprawnienia Maklera Nadzorującego GPW w Warszawie S.A. Wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW S.A. (2008-2012). Członek Związku Maklerów i Doradców. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (Certyfikat GPW nr 5). W okresie 2014 r. – 2015 r. był doradcą i pełnomocnikiem Zarządcy Komisarycznego (ustanowiony przez KNF) w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (drugi największy SKOK w Polsce o sumie bilansowej ok. 3 mld PLN). W latach 2006 r. – 2008 r. doradca w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A., od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej GREMPCO S.A. (notowana na GPW S.A.), od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej akredytowanego przez PCA laboratorium badań ogniowych GRYFITLAB Sp. z o.o., od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej QVISTORP S.A. Od 2017 r.