Test na utratę wartości jest analizą ukierunkowaną na oszacowanie bieżącej wartości użytkowej konkretnego aktywa, w celu weryfikacji czy wartość bilansowa danego aktywa wymaga aktualizacji.

 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (w szczególności: MSR 36), przedsiębiorstwa powinny co najmniej raz w roku poddać niektóre aktywa testowi na utratę wartości. Katalog takich aktywów obejmuje m.in.:   

  • udziały i akcje w podmiotach zależnych, wycenianych wg ceny nabycia; 

  • wartości niematerialne i prawne; 

  • rzeczowe aktywa trwałe; 

  • nieruchomości inwestycyjne wyceniane w cenie nabycia. 

 

W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie testów na utratę wartości w zakresie wszystkich aktywów podlegających takiemu badaniu. Doświadczenie wypracowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stanowi przy tym gwarancję metodycznej i regulacyjnej poprawności sporządzonych testów.