Alokacja Ceny Nabycia (ang. Purchase Price Allocation) to określona przepisami o rachunkowości procedura, mająca na celu rozpoznanie wszystkich aktywów nabywanych przez przedsiębiorstwo w wyniku przejęcia kontroli nad innym podmiotem.

 

Współcześnie, gdy coraz większe znaczenie ogrywają aktywa niematerialne (zwykle nieujmowane w bilansie przejmowanego przedsiębiorstwa), ich prawidłowe i wiarygodne określenie wartości godziwej nabiera szczególnego znaczenia.

 

Zarzecki i Wspólnicy, dysponując zespołem doświadczonych specjalistów od wyceny aktywów materialnych jak i niematerialnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF, gwarantuje realne wsparcie nawet przy najtrudniejszych procesach PPA.

W ramach przedmiotowej usługi, w ścisłym porozumieniu audytorem, jesteśmy w stanie w szczególności:

  • wyznaczyć datę przejęcia kontroli,

  • określić cenę nabycia w przypadkach jej warunkowania zdarzeniami przyszłymi (niepewnymi),

  •  określić ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne (ang. Cash Generating Units, CGU),

  • oszacować wartość godziwą poszczególnych aktywów,

  • przypisać cenę nabycia do nabywanych aktywów oraz wartości firmy.