Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu giełdowego umożliwia spółce pozyskanie kapitału z giełdy, zwiększa wiarygodność firmy poprzez wzrost transparentności biznesowej, wymusza stosowanie wyższych standardów finansowych i korzystnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze corporate governance. 

 

Zarzecki i Wspólnicy jest wpisana na prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w charakterze Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz Catalyst. W ramach tej grupy usług oferujemy doradztwo w procesie dopuszczenia i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: 

 

  • Badanie due diligence i analizę bieżącej sytuacji finansowo – ekonomicznej spółki;  

  • Doradztwo w zakresie ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji;  

  • Opracowanie koncepcji emisji i strukturyzowanie oferty; 

  • Analizę rozwodnienia kapitału po emisji  z uwzględnieniem poziomów kontroli korporacyjnej; 

  • Analizę uwarunkowań formalno-prawnych związanych z uzyskaniem statusu spółki publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego; 

  • Wsparcie we wdrażaniu zmian organizacyjnych; 

  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, w tym wprowadzenie procedur kontroli obiegu informacji poufnych; 

  • Przygotowanie dokumentu emisyjnego (prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego); 

  • Obsługę postępowania dopuszczeniowego przed Komisją Nadzoru Finansowego; 

  • Doradztwo i obsługa procedury dematerializacji akcji i rejestracji w depozycie KDPW.