Prognozowanie związane jest przede wszystkim z przewidywaniem przyszłych zdarzeń. Konieczność prognozowania z wykorzystaniem scenariuszy wynika z wysokiej niepewności otoczenia, co wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi do przewidywania przyszłości i dostosowywania działań przedsiębiorstwa. 

Scenariusze koncentrują się na procesach najbardziej istotnych, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości, o potencjalnie dużej sile wpływu. Celem prognozowania jest dostarczanie szybkiej i czytelnej informacji o potencjalnych odchyleniach od założeń. Propozycje scenariuszy przedstawiane są z wykorzystaniem form graficznych, umożliwiających wskazanie szans i zagrożeń z nich wynikających. 

 

Przeprowadzamy ocenę czynników, mających wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Identyfikujemy kluczowe powiązania występujące w otoczeniu oraz oceniamy ich skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomagamy wyodrębnić w otoczeniu firmy kluczowe procesy o potencjalnie dużej sile wpływu i dużym prawdopodobieństwie wystąpienia. Wspieramy określanie zjawisk o charakterze ilościowym i jakościowym wpływających na te procesy. Tworzymy róże warianty scenariuszy z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Określamy prawdopodobieństwo zajścia poszczególnych scenariuszy, w celu ograniczenia niepewności związanej z planowanymi działaniami.