Test Prywatnego Inwestora (TPI) stanowi ocenę, czy wsparcie udzielane przez podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną. Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) stanowi natomiast ocenę, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez wierzyciela prywatnego.  

Tym samym, przeprowadzenie TPI bądź TPW powinno być dokonane w przypadku, gdy istnieją przesłanki, iż pomoc udzielona przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych może nosić znamiona pomocy publicznej. Zazwyczaj przesłanki do wystąpienia tego rodzaju wsparcia występują w sytuacji procesu restrukturyzacji lub dokapitalizowania spółek, gdzie jednym z uczestników procesu jest podmiot, którego bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem jest Skarb Państwa.   

W oparciu o dotychczas zrealizowane projekty, oferujemy realizację Testów Prywatnego Inwestora oraz Testów Prywatnego Wierzyciela zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.