Grzybowa 19a, Szczecin    48  91 421 49 42

PRZEPROWADZENIE TESTU PRYWATNEGO INWESTORA (TPI) I TESTU PRYWATNEGO WIERZYCIELA (TPW)

Test Prywatnego Inwestora (TPI) stanowi ocenę, czy wsparcie udzielane przez podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną. Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) stanowi natomiast ocenę, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez wierzyciela prywatnego.  

Tym samym, przeprowadzenie TPI bądź TPW powinno być dokonane w przypadku, gdy istnieją przesłanki, iż pomoc udzielona przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych może nosić znamiona pomocy publicznej. Zazwyczaj przesłanki do wystąpienia tego rodzaju wsparcia występują w sytuacji procesu restrukturyzacji lub dokapitalizowania spółek, gdzie jednym z uczestników procesu jest podmiot, którego bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem jest Skarb Państwa.   

W oparciu o dotychczas zrealizowane projekty, oferujemy realizację Testów Prywatnego Inwestora oraz Testów Prywatnego Wierzyciela zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.