Grzybowa 19a, Szczecin    48  91 421 49 42

Piotr Waśniewski

piotr wasniewski doktor nauk ekonomicznych

dr Piotr Waśniewski

Senior Manager

Specjalizacja

Specjalizuje się w analizie finansowej oraz strategicznej, pomiarze dokonań i controllingu. Autor i współautor publikacji naukowych w tematyce związanej ze sprawozdawczością finansową, analizą sprawozdań finansowych oraz zarządzaniem dokonaniami. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów z zakresu analiz ekonomicznych. Członek zespołów badawczych w projektach naukowych realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, w tym grantu „Kluczowe indykatory osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw” w latach 2011-2015. Kierownik grantu naukowego „Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”. Pomysłodawca autorskich koncepcji systemu pomiaru dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Doświadczenie

Manager w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie w specjalności analiza ekonomiczna, rachunkowość, wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe obejmuje także zatrudnienie w sektorze prywatnym, w tym na stanowisku dyrektora zarządzającego, oraz pełnienie funkcji prokurenta oraz członka zarządu spółek handlowych. Odbył praktykę w dziale audytu w firmie Deloitte