Prof. Dariusz Zarzecki
Partner Zarządzający

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor wielu publikacji, w tym wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach, m.in. na studiach MBA US.

Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, Członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Członka Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie S.A.

Przewodniczy zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie NI5 – pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Autor licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów.

Jakub Lasota
Partner Zarządzający

Ekspert specjalizujący się w analizie strategicznej i finansach korporacyjnych, głównie w wycenie przedsiębiorstw oraz ocenie efektywności projektów inwestycyjnych.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowe „Rachunkowość wg MSSF”. Członek zespołów badawczych w projektach naukowych US. Autor licznych artykułów nt. wyceny przedsiębiorstw oraz ekspertyz z zakresu analizy przyczynowej i wyceny utraconych korzyści w krajowych oraz międzynarodowych sporach korporacyjnych.

Zasiada w radach nadzorczych (GREMPCO S.A. oraz GRYFITLAB Sp. z o.o.), a także w Radzie Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Tomasz Gabryel Prokurent, Partner w Dziale Transakcji Kapitałowych

Specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, prawie papierów wartościowych oraz funkcjonowaniu spółek kapitałowych. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Licencja Nr 2195 wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Posiada uprawnienia Maklera Nadzorującego nadane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW S.A. (2008-2012). Członek Związku Maklerów i Doradców. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (Certyfikat GPW nr 5). Doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Autor i współautor artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych. Członek zespołów badawczych w projektach realizowanych przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Rady Nadzorczej GREMPCO S.A. (spółka publiczna), Członek Rady Nadzorczej GRYFITLAB Sp. z o.o., Doradca i Pełnomocnik Zarządu Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (w 2014 r. drugi co do wielkości SKOK w Polsce o aktywach ok. 3 mld PLN ).

Miłosz KołodziejczykProkurent, Partner w Dziale Wycen i Analiz

Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, analizie strategicznej, analizie finansowej, ocenie efektywności inwestycji oraz przekształceniach kapitałowych. Absolwent i doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu wyceny i organizacji przedsiębiorstw.

Pracował w Departamencie Nadzoru Sektora Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Certyfikowany Doradca ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zdał egzaminy CFA level II. Autor i współautor artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz licznych opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych.

Przemysław PiechotaPartner

Specjalizuje się w analizie strategicznej, wycenie przedsiębiorstw, finansowym due diligence oraz ocenie efektywności inwestycji kapitałowych i przedsięwzięć niekomercyjnych. Uczestniczył również w projektach doradczych z zakresu przekształceń kapitałowych, emisji instrumentów finansowych (akcje, obligacje korporacyjne), pozyskiwania kapitału w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Biegła znajomość języków angielskiego, włoskiego i francuskiego w mowie i piśmie.

Chcesz dołączyć do zespołu?

Skontaktuj się z nami

Zarzecki, Lasota i WspólnicyWszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii umożlwiającej świadczenie innowacyjnej usługi udostępniania eksporterom funkcjonalności Systemu klasy DSS/RTBI (Decision Support System/Real-Time Business Intelligence) do zarządzania pozycją walutową”

Cel projektu
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej związanej z zarządzaniem pozycją walutową eksporterów  z wykorzystaniem dostępu do Systemu DSS / RTBI

Planowane efekty
Planowanym efektem realizacji Projektu będzie wdrożenie technologii umożliwiającej świadczenie innowacyjnej usługi zarządzania pozycją walutową przez eksporterów z wykorzystaniem dostępu do nowoczesnego Systemu IT klasy DSS / RTBI.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wartość Projektu: 785 000 PLN Dofinansowanie Projektu z UE: 407 750 PLN