Wycena przesiębiorstw

Od początku funkcjonowania firmy wycena przedsiębiorstwa pozostaje jedną z naszych głównych specjalności biznesowych, a także przedmiotem badań i studiów prowadzonych w ramach działalności naukowej.

W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
 • wyceny na potrzeby transakcyjne,
 • fairness opinions,
 • określanie parytetów wymiany akcji na potrzeby transakcji M&A,
 • wyceny programów opcyjnych,
 • wyceny na potrzeby podatkowe,
 • testy na utratę wartości,
 • alokacje cen nabycia.

Ocena projektów inwestycyjnych

Wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczenia biznesowego oraz zaawansowanych metod ilościowych w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych pozwala istotnie zminimalizować ryzyko błędnych decyzji.

W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
 • wielowariantowe oceny efektywności inwestycji z wykorzystaniem szerokiego zestawu miar efektywności, m.in. przy wykorzystaniu naszego autorskiego systemu informatycznego HORIZON,
 • analizy wrażliwości, analizy scenariuszy i symulacje Monte Carlo dla potrzeb badania wpływu zmiany kluczowych założeń prognostycznych na efektywność inwestycji,
 • analizy i rekomendacje źródeł finansowania inwestycji, w tym finansowania zewnętrznego (bankowego, PE/VC, mezzanine, project finance itp.),
 • feasibility studies
 • biznesplany na potrzeby pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Doradztwo strategiczne

Ustalenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się biznes w perspektywie długoterminowej, to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed kadrą zarządzającą.

W ramach usług doradztwa strategicznego proponujemy Państwu m.in.:
 • analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności ich wykorzystania,
 • kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach,
 • plany restrukturyzacji i optymalizacji alokacji aktywów,
 • rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej i środowiskowej, w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej,
 • rekomendacje w zakresie doboru partnerów biznesowych i kooperantów,
 • doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
 • rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa

Spory korporacyjne

Klarowna, obejmująca istotę problemu strategia postępowania i prosta forma przekazu to kluczowe czynniki sukcesu w złożonych sporach gospodarczych.

W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
 • ekonomiczne analizy przyczynowości (causation analysis),
 • wyceny utraconych korzyści i szkód ekonomicznych,
 • wyceny udziałów kapitałowych (mniejszościowych oraz większościowych) w spółkach prawa handlowego (publicznych i niepublicznych),
 • wyceny udziałów kapitałowych ze względu na rodzaj uprzywilejowania,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki i znaku towarowego,
 • wyceny udziałów na potrzeby transakcji przymusowego odkupu i wykupu,
 • wyceny udziałów na potrzeby transakcji M&A.

Dedykowane rozwiązania IT

Jest to najnowsza gałąź naszych usług, umożliwiająca pełne wykorzystanie naszej wiedzy i doświadczenia z obszaru zarządzania finansami i modelowania procesów biznesowych.

W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
 • narzędzia do oceny portfeli zamierzeń inwestycyjnych wykorzystujące nasz autorski system informatyczny HORIZON,
 • inne dedykowane narzędzia informatyczne z szeroko rozumianego obszaru finansów.

Transakcje kapitałowe

Dodatkowo świadczymy także usługi komplementarne względem wyspecyfikowanych wcześniej grup usług.

W ramach tej grupy usług naszym Klientom dostarczamy m.in.:
 • pozyskiwanie i restrukturyzowanie finansowania kapitałowego oraz dłużnego w procesie private placement,
 • plasowanie akcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
 • plasowanie obligacji w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Zarzecki, Lasota i WspólnicyWszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii umożlwiającej świadczenie innowacyjnej usługi udostępniania eksporterom funkcjonalności Systemu klasy DSS/RTBI (Decision Support System/Real-Time Business Intelligence) do zarządzania pozycją walutową”

Cel projektu
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej związanej z zarządzaniem pozycją walutową eksporterów  z wykorzystaniem dostępu do Systemu DSS / RTBI

Planowane efekty
Planowanym efektem realizacji Projektu będzie wdrożenie technologii umożliwiającej świadczenie innowacyjnej usługi zarządzania pozycją walutową przez eksporterów z wykorzystaniem dostępu do nowoczesnego Systemu IT klasy DSS / RTBI.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wartość Projektu: 785 000 PLN Dofinansowanie Projektu z UE: 407 750 PLN